Pamiętay, Panie! na Dawida, który cichém szedł sercem, i duchem pokory

Psalm 132 
Przekłąd Franciszka Karpińskiego (# CXXXI)
Dawid, albo Salomon (jak się domyślają) tan Psalm złożyli. Dawid, kiedy postanowił budować kościół Panu, albo kiedy przeniesiona była arka z Kariatiarim do przybytku na górze Syon wystawionego. Salomon, albo kiedy właśnie budował kościół, albo kiedy już arkę przeniósł do kościoła zbudowanego, pewnie podczas uroczystego poświęcenia tegoż kościoła. Tenże Psalm śpiewany bywał od ludu powracającego z niewoli Babilońskiey, gdzie się zachęcali Żydzi, aby naśladując przykładu Salomona, nowy kościół budowali.
Pamiętay, Panie! na Dawida, który + Cichém szedł sercem, i duchem pokory: 
Jako ci przysiągł, tak dopełnił ślubów, + Boże Jakóbów!
„Nie wnidę, mówił, w dom móy, ani znaydę + "'Na moje łoże, aż póki nie znaydę
„Mieysca, gdzieby stał przybytek i chluba, + „Boga Jakóba.”
Oto w Efracie (*) święta skrzynia ona, + Pomiędzy lasem w polu znaleziona:
Idźmyż w to mieysce, i uczciymy drogi + Ślad Pańskiey nogi.
Powstań o Panie! ty i arka twoja, + Wnidź z uwielbieniem do swego pokoja;
Niech cię tam twoi w pobożność odziani, + Chwalą kapłani.
Przez twego sługi Dawida wspomnienie, + Przez twoję litość i nasze zniżenie,
Nie chciey odwracać swéy twarzy twojemu + Namaszczonemu.
Dałeś twey prawdy słowo Dawidowi, + Wierne są słowa, które Pan wymówi:
„Ten, który na twéy stolicy usiędzie, + „Ze krwi twey będzie.”
„Jeśli twe dzieci zakonu przestrzegać + "Mojego będą, i prawom podlegać,
„Wiecznie oycowską osiędą stolicę, + „Wieczni dziedzice.
„Pan sobie wybrał mieszkanie Syonu, + „I w niém oznaczył cześć swojego tronu;
„Syon mnie miły; tu wiecznie zostanie + „Moje mieszkanie.
„Tu moja chwała będzie nad wdowa opieka; + „Chlebem nakarmię ubogiego człeka;
„Tu będą jaśnieć w pobożność odziani + „Moi kapłani.
„Tu tron Dawida wzniosę wiecznotrwały, + „Tron dostojeństwa, zbawienia i chwały:
„Świetną pochodnię zgotowałem memu + „Namaszczonemu.
„A ci, którzy mu nieprzyjaźni byli, + „Ciężkim się wstydem będą rumienili;
„Nad nim rozkwitnie i jego zbawienie, + „I uświęcenie.”
(*) Efrata kraina około Betlejem, gdzie przebywał Dawid dzieckiem będąc. Należała do pokolenia Efraim, i tam to naypierwey arka złożona była, do którey się Izraelici zgromadzali.

No comments:

Post a Comment