Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek

Ps 110 (109) Uroczystość Bożego Ciała C
Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po mojej prawicy...
Pan przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Psalm 110 wspomina tajemniczą postać Melchizedeka, króla-kapłana, który na krótką chwilę pojawia się w historii Ludu Bożego w czasach Abrahama:
Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama ... i udzielił mu błogosławieństwa. ... Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. (Hbr 7, 1-4)
Do Melchizedeka odwołuje się Autor Listu do Hebrajczyków uzasadniając tytuł kapłański Chrystusa. W dyskusji ze starą religią, gdzie kapłaństwo przynależało do pokolenia Lewiego, do synów Aarona, Melchizedek jawi się jako zapowiedź innego Kapłana, Jezusa Chrystusa, który był "nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka" (Hbr 5, 10).

Po co było potrzeba ustanawiać innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? ... Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, [z którego nikt nie służył ołtarzowi]. ... Na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. (Hbr 7, 11-17, inw. 14-13)
Naszą uwagę zwraca jeszcze jeden fakt:
Gdy Abram wracał po zwycięstwie ... wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino(Rdz 14, 17-20)
Nie możemy nie zauważyć podobieństwa do Eucharystii, w której właśnie chleb i wino są darami ofiarnymi, które przynosimy, by stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. Ze względu na te dary król-kapłan Melchizedek staje się szczególnie uprzywilejowany w misternym planie Bożym, wskazując na ofiarę: chleba i wina.

No comments:

Post a Comment