Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia

Ps 16 (15) III Niedziela Wielkanocna, Rok A
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości 
i wieczną rozkosz po Twojej prawicy.

Do słów Psalmu 16 odwołał się św. Piotr w swojej przemiowie w Dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 14. 22-28 - pierwsze czytanie dzisiejszej niedzieli):
Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów: Jezusa Nazarejczyka ... przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci... gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim.
Dla nas, czytających te słowa, interpretacja jest oczywista: Jezus Chrystus "nie zachwiał się", nie zawahał w czasie Męki, a Jego ciało spoczęło w grobie w nadziei zmartwychwstania i nie uległo skażeniu. Nie wiemy, czy wspomniany w czytaniu król Dawid, autor Psalmu, rzeczywiście miał na mysli zmartwychwstanie. Bibliści raczej interpretują Psalm 16 w kontekście wydarzeń życiowych Dawida. Widzimy jednak, że Słowo Boże ma także głębsze niż tylko historyczne znaczenie. Zawiera proroctwa i obrazy, którymi Bóg mówi do swojego Ludu. Piotr, napełniony Duchem Świętym, odczytuje słowa Psalmu 16 NA NOWO, odchodząc od tradycyjnej interpretacji - odczytuje je z perspektywy świadka zmartwychwstania. Słowa Pisma Starego Testamentu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie. Pan sam powiedział do uczniów: Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. (Łk 24, 44)
  • Serce Chrystusa oznacza Pismo święte, które pozwala poznać serce Chrystusa. Przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo święte było niejasne. Pismo święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa (Św. Tomasz z Akwinu).
  • Całe Pismo święte jest jedną księgą, a tą jedną księgą jest Chrystus, "ponieważ całe Pismo święte mówi o Chrystusie i całe Pismo święte wypełnia się w Chrystusie (Hugo od Świętego Wiktora)

No comments:

Post a Comment