Smiłuj sie nade mną, Boże, podług wielikiego miłosierdzia twego

Psalm 51
(Psałterz Floriański, # L)
Smiłuj sie nade mną, Boże, podług wielikiego miłosierdzia twego
i podług mnożstwa lutowania twego zgładź lichotę moję.
Dalej omyj mie od lichoty mojej i od grzecha mego oczyści mie,
bo lichotę moję ja poznawam i grzech moj przeciwo mnie jest zawżdy.
Tobie samemu zgrzeszył jeśm i złe przed tobą czynił jeśm, by sprawion w mołwach twojich, i przemożesz, gdy cie sądzą.

Bo owa w lichocie począł jeśm sie i w grzeszech poczęła mie mać moja.
Owa wiem prawdę miłował jeś, niepewne i tajemne mądrości twojej zjawił jeś mnie.
Okropisz mie, Gospodnie, izopem, i oczyszczon będę, omyjesz mie, i nad śnieg ubielon będę.
Słuchowi memu dasz radość i wiesiele i radować sie będą kości uśmierzone.
Otewroci lice twoje od grzechow mojich i wszytki lichoty moje zgładź!
Sierce czyste stworz we mnie, Boże, i duch prawy wznowi we czrzewiech mych!
Nie odrzucaj mnie od lica twego i ducha świętego twego nie otejmuj ote mnie.
Wroci mnie wiesiele zbawienia twego i duchem przednim śćwirdzi mie.
Nauczę liche drogam twym a niemiłościwi ku tobie sie obrocą.
Zbaw mie ode krwi, Boże, Boże zbawienia mego, i wiesielić będzie język moj sprawiedlność twoję.
Gospodnie, wargi moje otworz, a usta moja zjawią chwałę twoję,
Bo by był chciał ofiarę, dałbych był owszem; ofierami nie będziesz sie kochać.
Ofiera Bogu duch smęcony; sierca skruszonego i uciszonego, Boże, nie wzgardzisz.
Dobrotliwie uczyń, Gospodnie, w dobrej woli twej Syjon, aby sprawiony mury jerusalemskie.
Tegdy przymiesz ofiarę sprawiedlności, modły i ofiary, tegdy włożą na twoj ołtarz cieląt.

No comments:

Post a Comment