Smiłuj sie nade mną, Boże, podług wielikiego miłosierdzia twego i podług mnostwa lutowania twego

Psalm 51
(Psałterz Puławski 50)
Ten psalm powiada, iże Krystus przez grzecha za grzeszne sądzon przemogł sądzące sie. Psalm Dawidow, kiedy przyszedł k niemu Natan prorok, posłany od Boga karać ji z grzecha, jen uczynił, kiedy wszedł ku Betsabee a męża jej dał zabić Uryjasza.
Smiłuj sie nade mną, Boże, podług wielikiego miłosierdzia twego
i podług mnostwa lutowania twego zgładź lichotę moję!
Szyrzej mie omyj od złości mojej i od grzecha mego oczyści mie,
bo złość moję ja znaję i grzech moj przeciwo mnie jest zawżdy.
Tobie samemu zgrzeszył jeśm i złe przed tobą czynił jeśm, by sprawion w mołwach twoich i przepomogł, gdy cie sądzą.

Bo owa we złościach poczęt jeśm i w grzeszech poczęła mie matka moja.
Owa wiem prawdę miłował jeś, niepewne i tajemne mądrości twojej zjawił jeś mnie.
Okropi<sz> mie, Gospodnie, izopem, a oczyszczon będę, zmyjesz mie, i nad nieg ubielon będę.
Słuchu memu dasz radość i wiesiele i radować sie będą kości uśmierzone.
Odwroć lice twoje od grzechow mych i wszytki złości moje zgładź!
Sierce czyste stworz we mnie, Boże, i duch prosty wznowi we czrzewiech moich!
Nie odrzucaj mie od lica twego i ducha świętego twego nie odejmi ode mnie.
Wroci mi wiesiele zbawienia twego i duchem przednim stwirdzi mie!
Nauczę liche drogam twoim a niemiłościwi k tobie sie obrocą.
Zbaw mie od krwi, Boże, Boże zbawienia mego, i wiesielić [sie] będzie język moj sprawiedlność twoję.
Gospodnie, wargi moje *roztworz, a usta moja zjawią chwałę twoję,
bo by był chciał modłę, wzdałbych był owszem; modłami nie będziesz sie kochać.
Modła Bogu duch smęcony; sierc<a> skruszonego i umierzonego, Boże, nie wzgardzisz.
Dobrot<li>wie uczyń, Gospodnie, w dobrej wolej twojej Syjon, a sprawią mury Jeruzalem.
Tegdy weźmiesz modły sprawiedlności, pokład i modły, tegdy nakładą na ołtarz twoj cieląt.

No comments:

Post a Comment