Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pana.

Psalm CXXXIV. U Żydów 135.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Także ku chwale Bożéj przywodzi tu Prorok, jako w przeszłym Psalmie, jedno że tu przyczyn do tego dokłada.

Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pana.
Którzy stoicie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana; bo dobry Pan: śpiewajcie imieniowi jego, bo wdzięczne.
Albowiem Jakóba obrał sobie Pan: Izraela za osiadłość swoję.
Bomci ja doznał, iż wielki jest Pan, a Bóg nasz nade wszemi bogi.
Wszystko, co jedno chciał Pan, uczynił na niebie, na ziemi, na morzu, i we wszystkich przepaściach.
Który wywodzi obłoki z kończyn ziemie: łyskawice na deszcz uczynił: który wywodzi wiatry z skarbów swoich.
Który pobił pierworodne Egipskie od człowieka aż do bydlęcia.
I posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie: na Pharaona i na wszystkie sługi jego.
Który poraził wiele narodów, i pozabijał króle mocne:
Sehona, króla Amorrejczyków, i Oga, króla Bazan, i wszystkie królestwa Chanaan. 
I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo ludowi swemu Izrael.
Panie, imię twoje na wieki: Panie, pamiątka twoja do narodu i narodu.
Bo Pan będzie sądził lud swój: a da się uprosić sługom swoim.
Bałwany pogańskie śrebro i złoto, robota rąk ludzkich.
Usta mają, a nie będą mówić: oczy mają, a nie ujrzą.
Uszy mają, a nie usłyszą; bo niemasz tchnienia w uściech ich.
Niech im podobni będą, którzy je czynią: i wszyscy, którzy w nich ufają.
Dornie Izraelski! błogosławcie Panu: Domie Aaron! błogosławcie Panu.
Domie Lewi! błogosławcie Panu: którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.
Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalem.

No comments:

Post a Comment