Alleluja. Wyznawajcie Panu, bo dobry; bo na wieki miłosierdzie jego.

Psalm CXXXV. U Żydów 136. 
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Tu Prorok pobudza ku chwale Bożéj lud, z jego wielkich dobroci, wszystkiemu ludu danych pospolicie, a osobno wylicza niektóre dobroci dane ludu żydowskiemu.

Alleluja. Wyznawajcie Panu, bo dobry; bo na wieki miłosierdzie jego.
Wyznawajcie Bogu nad bogi; bo na wieki miłosierdzie jego.
Wyznawajcie Panu nad pany; bo na wieki miłosierdzie jego.
Który sam czyni wielkie dziwy; bo na wieki miłosierdzie jego.
Który uczynił niebiosa z rozumem; bo na wieki miłosierdzie jego.
Który utwierdził ziemię nad wodami; bo na wieki miłosierdzie jego.
Który uczynił światła wielkie: bo na wieki miłosierdzie jego.
Słońce, aby panowało we dnie; bo na wieki miłosierdzie jego:
Miesiąc i gwiazdy, aby panowały nocy: bo na wieki miłosierdzie jego.
Który pobił Egipt z ich pierworodnymi; bo na wieki miłosierdzie jego. 
Który wywiódł Izraela z pośrodku ich; bo na wieki miłosierdzie jego: 
Ręką mocną i ramieniem wysokiem; bo na wieki miłosierdzie jego.
Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; bo na wieki miłosierdzie jego.
I przeprowadził lud Izraelski przez pośrodek jego; bo na wieki miłosierdzie jego.
I zrzucił Pharaona i wojsko jego w morze Czerwone; bo na wieki miłosierdzie jego. 
Który przeprowadził lud swój przez puszczą; bo na wieki miłosierdzie jego.
Który poraził króle wielkie; bo na wieki miłosierdzie jego:
I pobił króle możne; bo na wieki miłosierdzie jego: 
Sehona, króla Amorrejczyków; bo na wieki miłosierdzie jego.
I Oga, króla Bazan; bo na wieki miłosierdzie jego. 
I dał ziemię ich w dziedzictwo; bo na wieki miłosierdzie jego. 
W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu; bo na wieki miłosierdzie jego.
Albowiem w uniżeniu naszem pamiętał na nas; bo na wieki miłosierdzie jego.
I odkupił nas od nieprzyjaciół naszych; bo na wieki miłosierdzie jego.
Który daje pokarm wszelkiemu ciału; bo na wieki miłosierdzie jego.
Wyznawajcie Bogu nieba; bo na wieki miłosierdzie jego: wyznawajcie Panu nad pany; bo na wieki jest miłosierdzie jego.

No comments:

Post a Comment