Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Ps 104 - Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Stwarzasz je napełniając swym duchem * 
I odnawiasz oblicze ziemi.

Na samym początku Pisma św., jeszcze przed opisem stworzenia świata i człowieka, znajdujemy stwierdzenie: "A Duch Boży unosił się nad wodami". "Duch" jest polskim odpowiednikiem hebrajskiego "ruah", co znaczy "oddech", "powietrze", "wiatr". 
To samo słowo zostało użyte w opisie stworzenia człowieka: "Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie życia". "Tchnienie" - "ruah".
To "RUAH" wyprowadził z bezładu wód kształty stworzenia. To "RUAH" ożywił proch, z którego był ulepiony człowiek; to "RUAH" uczynił człowieka kimś więcej, niż stworzenieim żyjącym. Doładnie tak, jak mówi Psalmista: Stwarzasz je napełniając swym duchem * I odnawiasz oblicze ziemi. Tchnienie Ducha stwarza i odnawia. Stworzenie jest odnowione na wzór Syna Bożego. Jego uczniowie, chrześcijanie, to ci, w których mieszka Duch Boży:

  • Rz 8, 11. 14-16. 26: A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
  • 1 Kor 12, 3 - 7. 11: Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
  • 2 Kor 3, 6. 17-18: [Chrystus] sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.
  • Ga 5, 22-23. 25: Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

No comments:

Post a Comment