Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził

Ps 97 - Boże Narodzenie, Msza o świcie
Światło wschodzi dla sprawiedliwego 
i radość dla ludzi prawego serca.
  • Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. […] Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. (Wj 10,22-23)
  • Jezus począł nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. (Mt 4,17.16)
  • Dzięki serdecznej litości naszego Boga nawiedzi nas z wysoka Wshcodzące Słońce, by zajaśnieć tym, co w mroku i w cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na dorgę pokoju (Łk 1, 78-79)
  • A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. (J 3,19-21)
  • Jezus przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. (J 8,12)
  • Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. (Ef 5,8-9)
  • Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. (1J 1,5-7.9-10)

No comments:

Post a Comment