Rzekł Pan do Pana mego łaskawym

Nieszpory Niedzielne w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego (XVIII w.)
PSALM 110
Rzekł Pan do Pana mego łaskawym + swym głosem, siądź mi przy boku prawym.
Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi, + dam za podnóżek pod Twoje nogi.
Berło Twej mocy wydam z Syjonu, + świat cały padnie u Twego tronu.
A Ty używać będziesz praw swoich, + wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, + przy Tobie lud Twój w jasności stanie.
Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, + Ciebie z wnętrzności moich wydałem.
Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa, + danego nigdy nie cofnie słowa.
Ty jesteś kapłan do końca wieka, +według obrządku Melchizedeka.
Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, + w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
Sąd swój rozciągnie po całym świecie, + i nieposłuszne narody zgniecie.
Pyszną na ziemi głowę poniży, + która mu Jego chwale ubliży.
Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, + dlatego głowę wzniesie na wieki.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, + Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była, tak i ninie, + i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 

No comments:

Post a Comment