Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ps 122, I Niedziela Adwentu, Rok A
Proście o pokój dla Jeruzalem: * Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, * a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na braci moich i przyjaciół * będę wołał: «Pokój z tobą».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * modlę się o dobro dla ciebie.

Wyrażenie Pokój i Dobro, podkreślone dziś w słowach Psalmu 122, zostało przyjęte przez św. Franciszka i rozpowszechnione przez jego naśladowców. Jest ono symbolem Tradycji Franciszkańskiej, a także streszczeniem przesłania Ewangelicznego.
Pismo św. ... objawia nam, że najbardziej zwyczajnym pozdrowieniem i życzeniem stosowanym przez wierzących w Boga jest właśnie pokój. 
Zachowujcie pokój między sobą (Mk 9, 50) 
Św. Augustyn ... uwypuklał wartość pokoju słowami: Pokój jest tak dobry, że nie można życzyć sobie, pragnąć, czegoś bardziej drogiego lub posiadać coś bardziej pożytecznego. Jezus ukazując się swoim uczniom pozdrowił ich mówiąc: Pokój wam! (Łk 24, 36; J 20, 19. 26).
W listach św. Piotra i św. Jana oraz w prawie wszystkich listach św. Pawła również znajdujemy pozdrowienie lub życzenie pokoju. Można powiedzieć, że Apostoł Narodów odkrył sekret szczęśliwego ludzkiego współżycia, kiedy pisząc do Rzymian (12, 18), Koryntian (1 Kor 7, 15; 2 Kor 13, 11) i Tesaloniczan (1 Tes 5, 13) poleca im żyć w pokoju. Także Piotr w swoim drugim liście (3, 14) prosił chrześcijan, aby pozostali nieskazitelni w pokoju. (...)

W epoce pełni czasów (Ga 4, 4) dwumian pokój-dobro otrzymuje pełnię swego znaczenia. Tak wiele wartości łączy się w jednej i tej samej Osobie: Pokój i Dobro są Chrystusem. 
W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój (Ef 2, 13 – 17)
Chrystus jest naszym pokojem. Jest naszym pokojem, ponieważ ofiarował nam pokój z Bogiem; ponieważ dokonał wzajemnego pojednania między ludźmi obalając mury odrzucenia, niechęci i wrogości, które ich trzymały z daleka od siebie; ponieważ przez krew swego krzyża pojednał wszystko, to, co na ziemi, i to, co w niebiosach:
Zechciał bowiem /Bóg/, aby w [Chrystusie] zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych (Kol 1, 19 - 22)
Pozdrowienie Pokój i Dobro w ustach chrześcijanina streszcza zatem w sobie wszystkie dobra Odkupienia jak również ich Autora.
___________________________
Fragmenty artykułu Ugolino Vagnuzzi'ego OFM, całośc czytaj tutaj

No comments:

Post a Comment